Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (69. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2016. március 27. 08:28 | Sorszám: 126
"... Feltámadt Urunk! Te húsvéti jelenéseid során megnyitottad az apostolok
lelki szemét, hogy megértsék az Írásokat, és küldetést adtál nekik, hogy
hirdessék a bűnbocsánatot. E megvilágosodás, valamint a tanúi küldetés
volt számukra az a jel, amely bizonyítja, hogy valóban veled, feltámadt
Mesterükkel találkoztak. Nekünk is azt a küldetést adod, hogy a
feltámadásod hirdetői legyünk a világban. Segíts minket, hogy higgyük és
hirdessük: Krisztus legyőzte a halált! Krisztus él! Krisztus feltámadt!
Krisztus az irgalmas Atyához vezet minket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 26. 05:51 | Sorszám: 125
"...Urunk, Jézus Krisztus! Feltámadásod erősíti hitünket, hogy van örök élet
és létezik a mennyország, ahová Isten végtelen irgalmának köszönhetően
eljuthatunk. Feltámadásod erősíti bennünk a reményt, hogy a mennybe
juthatunk. Az irgalmas mennyei Atya nem csak új, feltámadt testet ad
nekünk, hanem megajándékoz a boldogsággal. Az örök boldogság pedig azt
jelenti, hogy Isten közelében élünk és örökké vele lehetünk. Feltámadásod
számunkra és minden ember számára megnyitja az üdvösség kapuját. Élj
bennünk! Támadj fel bennünk és új életre támadunk benned! Köszönjük, hogy
irgalmas vagy hozzánk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 25. 07:01 | Sorszám: 124
"... Mindenható és irgalmas Istenünk! Hisszük, hogy a világban mindennek
értelme van, még akkor is, ha akaratodat, rendelésedet, szándékaidat
emberi értelmünk nem képes azonnal megérteni. Krisztus Urunk
kereszthalálának is volt értelme, hiszen a megváltást, az üdvösséget és a
vele való kiengesztelődést szerezte meg minden ember számára. Meghajlunk a
kereszt előtt, meghajlunk a kereszt titka, a megváltás titka előtt.
Meghajlunk az engedelmesség titka előtt, amelyet Fiad, Jézus Krisztus
tanúsított. Meghajlunk a végsőkig elmenő, önfeláldozó szeretet titka
előtt. Segíts minket, hogy felfedezzük a kereszt helyét életünkben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 24. 06:21 | Sorszám: 123
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te az utolsó vacsorán úgy rendelted, hogy életed
folytatódjon tanítványaid, követőid életében, a mi életünkben. Szent
tested az Atyának szóló áldozat és nekünk adott ajándék, amely által
áldozatod naponta megújul és életed bennünk folytatódik. Az általad adott
csodálatos kenyér keresztény életünk forrása. Segíts, hogy áldozatodhoz
kapcsolódva mi is felajánljuk életünket a mennyei Atyának! Te példát adtál
nekünk az alázatosságra és a szolgálatra. Adj nekünk buzgóságot, hogy
embertestvéreinkben felismerjünk téged és neked szolgáljunk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 23. 04:36 | Sorszám: 122
"... Előtted, Uram, bűnös és por vagyok: irgalmadból élek, neked köszönhetek
mindent; alárendelem magam neked, hagyom, hogy fájdalmaid és szenvedéseid
teljesen átalakítsanak; teljes engedelmességben és akaratodhoz simulva
hagyatkozom terád."
(Horváth István Sándor zalalövői pklébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 22. 05:24 | Sorszám: 121
"... Istenem! Lehet lelkünk még oly fennkölt: telve jószándékkal, buzgalommal,
elszántsággal, mégis elég egy pillanatra elszakadnunk tőled, hogy
legkiválóbb érzelmeink szertelenséggé fajuljanak, szeretetünk erőtlen
érzelemmé satnyul, előrelépésünk lelki kevélységgé ágaskodik, buzgalmunk
erőszakossággá türelmetlenkedik, önbizalmunk elbizakodottsággá fuvalkodik.
Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy biztos úton csak te tudsz vezetni
bennünket. A te szavad a legfőbb életszabályunk. Az életadó erőt is
belőled merítjük a hit csatornáján keresztül.
Boldog John Henry Newman"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 21. 06:36 | Sorszám: 120
"... Uram, neked nincs szemed, vedd az enyémet, hogy meglássam a bajt és
igazságtalanságot! Uram, neked nincs kezed, vedd hát az enyémet, hogy vele
sok jót tehessek! Neked nincsen lábad, vedd hát az enyémet, hogy a
szegényekhez, a szomorkodókhoz menjek vele! Uram, neked nincs szád, vedd
hát az enyémet, hogy hirdessem a szabadságot, amit Te hoztál nekünk! Mi
vagyunk az egyetlen biblia, melyet mindenki olvashat, engedd, hogy jó hír
legyek mindazok számára, akik az élet útján találkoznak velem!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 20. 02:40 | Sorszám: 119
"... Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek
lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez
vezető utat. Életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé, aki
örökre magához ölelt a Golgotán álló kereszten. Társaid szeretnénk lenni
utadon, amely a halálon keresztül az életre vezet! Segíts minket, hogy az
evangéliumhoz méltóan éljünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébánbos atya ma ewggwli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 19. 07:18 | Sorszám: 118
"... Uram, Jézus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s
hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez
vezető utat. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé,
aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom,
társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az életre vezet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 18. 05:20 | Sorszám: 117
"... Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat, mielőtt elküldte volna
hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető irgalmával
átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem nagyobb-e, nem
nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz? Aztán megáldotta, szent
kegyelmével, irgalmával megillatosította, reád és bátorságodra tekintett
és így érkezik a mennyből a kereszt, mint Isten köszöntése, mint a te
Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
Szalézi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 17. 06:35 | Sorszám: 116
"...Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson
melletted!
Szent Iréneusz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 16. 06:06 | Sorszám: 115
"...Anyánk, bizalommal fordulunk hozzád imádságunkkal, aki akarod, hogy fiaid
és leányaid a Krisztus iránti teljes önátadás és a szeretet válaszában
lelkileg és apostoli tevékenységükben megújuljanak. Te, aki készséges
engedelmességgel, bátor szegénységgel és befogadásra kész termékeny
szüzességgel teljesítetted az Atya akaratát, eszközöld ki isteni Fiadnál,
hogy mindazok, akik megkapták a neki szentelt élet kegyelmét, a
megdicsőült lét tanúságát tehessék róla, boldogan eljutva a többi
testvérrel és nővérrel együtt a mennyországba és az örök világosságba.
Veled együtt kérjük, hogy mindenben és mindenkiben szeretet, áldás és
dicsőség legyen mindenek legfőbb Urának, az Atyának, a Fiúnak és a
Szentléleknek.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 15. 04:58 | Sorszám: 114
Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás
szülessen, akik élő hittel őrzik Fiad, Jézus szent emlékét, igéjének
hirdetése, és a szentségek kiszolgáltatása által amelyekkel folyamatosan
megújítod híveidet! Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és
lelkes őrzői az Eucharisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka
a világ megváltásáért! Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére,
hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék!
Add meg, ó, Atyánk, hogy az Egyház örömmel fogadja Fiad Lelkének számos
sugallatát, és iránta való tanulékonysággal gondoskodjon papi és
szerzetesi hivatásokról! Erősítsd meg a püspököket, papokat, diakónusokat,
szerzeteseket, és minden Krisztusban megkereszteltet, hogy hűségesen
teljesítsék küldetésüket az evangélium szolgálatában! Kérünk téged
Krisztus, a mi Urunk által. Mária, Apostolok Királynője, könyörögj
érettünk!
XVI. Benedek pápa
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 14. 06:47 | Sorszám: 113
"... Mindannyiunkban él félelem. A kisgyermek is sír az éjszaka közepén, ha
felébred, és a sötétben nem lát semmit maga körül. Fél, mert egyedül van,
elveszett, kiszolgáltatott. Ösztönösen egy nevet kiált, akinek
jelenlétében megnyugvást lel. A félelem a reménytelenségből fakad. Sötét
és kilátástalan annak a félelme, aki nem Istennél remél oltalmat. Istenem,
értük imádkozom most! Add, hogy egyszer egy kétségbeesett pillanatukban
rád ébredjenek. Hiszen senki sincs egyedül. Időnként talán nehezen veszik
észre jelenléted, de szeretném, ha megéreznék, hogy élsz. Hogy a léted
szeretet és gondoskodás. Bárcsak tudnák, hogy mennyire vágysz a
bizalmukra. Köszönöm, hogy én hittel fordulok hozzád kéréseimben. Kérlek,
tekints mindazokra, akik félnek, mert még nem találtak rád!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 13. 08:59 | Sorszám: 112
"... Atyám, te irgalmas szívvel hívsz engem, hogy találkozzak veled. Te nem
elítélsz, hanem kiemelsz bűneimből és elindítasz egy új úton. Be kell
ismernem, hogy sokszor ítélkezem embertársaim felett, és köveket ragadnék
a kezembe, hogy a bűnös elnyerje méltó büntetését. A könyörtelen ítélkezés
elnyomja szívemben a megbocsátás lelkületét. Te feltétel nélkül
megbocsátasz mindenkinek, nekem is. Ezt a feltétel nélküli megbocsátást
szeretném megtanulni, s gyakorolni embertársaim felé. Segíts, hogy
szívemben őszinte bűnbánat ébredjen, és tudjak mindenkinek megbocsátani!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 12. 06:52 | Sorszám: 111
"...Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség,
világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek.
Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem
megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne
öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki botránykő azoknak, akik
nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az élet teljessége."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 11. 07:35 | Sorszám: 110
"... Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a
legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt
egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így
isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 10. 07:07 | Sorszám: 109
"... Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy téged mindenkinél és
mindennél jobban szeresselek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 09. 06:16 | Sorszám: 108
"... Urunk, Jézus Krisztus, te kicsinnyé lettél, amikor Isten létedre emberi
testet vettél fel és közöttünk éltél. Egész életeddel példát adtál nekünk
a kicsik alázatos szolgálatára. Taníts minket arra, hogy felismerjünk
téged minden emberben, a kicsinyekben is és téged szolgáljunk mindenkiben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 08. 11:14 | Sorszám: 107
"... Urunk, aki haláloddal és föltámadásoddal kinyilatkoztatod az Atya
szeretetét, hiszünk benned és bizalommal mondjuk neked ma is: „Jézusom,
bízom benned, irgalmazz nekünk és az egész világnak!”
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkém

P.s.: Mennyei Atyám! Megváltó Jézusom! Vígasztaló Szentlélek Úristen. Köszönöm, NAGYON KÖSZÖNÖM hogy használhatom újra az internetet.

keresztkem
  Válasz | 2016. március 08. 11:10 | Sorszám: 106
A
keresztkem
  Válasz | 2016. február 28. 08:30 | Sorszám: 105
"...Urunk, Jézus Krisztus! Súlyos teherként nehezedik ránk a tudat, hogy
felelősek vagyunk tetteinkért, és bűneinkért vállalnunk kell a
következményeket. Bűntudatra ébredve jogosan tartunk az isteni ítélettől.
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mennyei Atyánk irgalmas és kész a
megbocsátásra. Urunk, a te tekintetedből nem elítélés, hanem megbocsátás
sugárzik. Bizalommal sietek feléd, mert nálad rátalálok az irgalmas
szeretetre. Hiszem, hogy irgalmad nagyobb az én bűneimnél. Irgalmazz
nekem, Istenem!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 27. 06:06 | Sorszám: 104
"..Uram, Jézus, nyisd fel szememet az imára és taníts engem imádkozni! Nyisd
fel szememet, hogy a szenvedésben ne elviselhetetlen rosszat lássak, hanem
lehetőséget az Istenhez való közeledésre. Vezess engem az ima és a
szenvedés által a megtérés útján!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 26. 14:31 | Sorszám: 103
"...Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve
van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a
munkakedvet, hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel.
Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a
nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts
nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 25. 06:14 | Sorszám: 102
"... Nem tudom, hogy milyen megpróbáltatások és nehézségek várnak ma rám, de
azt tudom, hogy minden a te akaratodból történik Uram s ez elég nekem.
Kérlek, adj erőt, türelmet és alázatot, hogy a rám váró nehézségekkel
szeretetedhez méltón nézhessek szembe, s így áldozatomat egyesíthessem
Szent Fiad krisztusi áldozatával."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola