Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Kultúra   » Naplóirodalom (5. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Naplóirodalom
keresztkem
  Válasz | 2015. május 06. 09:50 | Sorszám: 48
Gyarmati Fanni asszony élete rejtély, titok, ISTENI MISZTÉRIUM. Persze az is igaz, bizonyos értelemben és mértékig mindegyikünké "AZ"!
Ámde, hogy valaki 34 éves korában, 1946 évének forró nyarán, "viruló" nőként, hat abortusszal a háta mögött,mégis: sokat betegeskedve, öngyilkosságra készülve, életét SEMMINEK TEKINTVE--rajongva szeretett férje halálának bizonyossága okán-- A HALÁLRA KÉSZÜLVE még csaknem 70(!) évet éljen, nos az jelen recenzió írójának véleménye szerint SOKKAL TÖBB, MINT RENDKIVÜLI!!! Ott Isten közvetlen életbeavatkozásának, de inkább direkt ÉLETVEZETÉSÉNEK jeleit kell látnia annak az embernek, aki Istenben hisz--politikai-ideológiai beállítódástól csaknem függetlenűl. Ez szilárd meggyőződésem.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. május 02. 13:46 | Sorszám: 47
1946 augusztus közepe. Ez az az idő, amikor Gyarmati Fanni számára KEGYETLEN BIZONYOSSÁG-gá válik az, ami addig csak nagy valószínűséggel sejlett föl Neki--de a REMÉNY addig mindig és mindenhol elnyomta ezt a bizonyosságot--hogy tudniillik Radnóti Miklós földi maradványait egyértelműen és minden kétsége kizáróan magtalálták, s e földi maradványok Győrben vannak. Ráadásul Rá, Fannira vár az az eléggé kegyetlen és háládatlan feladat, hogy a holttest azonosítását el kell végeznie. S Ő Fanni ezt a feladatot barátaikkal, Ortutay Gyulával, Baróti Dezsővel és Tolnai Gáborral--és néhány, számunkra ismeretlen--közhivatalnokkal valahogyan meg is próbálja végrehajtani, amennyivel rádiós gépkocsikkal--Fanni ekkor a Magyar Rádió elnökének titkárnője-- Győrbe utazik az augusztusi gatyarohasztó kánikulában. Ott temetkezési, tisztiorvosi valamit ügyészi emberekkel, valamint egy Lusztig nevű ú.n. "rőfös zsidó" emberrel tárgyalva-kapcsoatba lépve magukhoz veszik a maradványokat és elhozzák Budapesre. És itt sejlik föl a legsúlyosabb aktualizáslás: magyarok (nyilasok) vagy SS keretlegények lőtték é tarkón Radnótit? S persze háborog azon Fanni, hogy Győrben--AKKOR,tehát '46 augusztusában-- úgyszólván minden "hivatalos ember" az SS-ekre "keni el és át" e rémség végrehajtásának bűnét. És még csak véletlenűl sem engedik meg a Fanni számára azt, hogy Ő, azt föltételezze: nyilas gazemberek, vagy azok is voltak az elkövetők. No ez számunkra AKTUALIZÁLÁSNAK tűnik és sejlik. Isten bocsássa meg, ha tévedünk!
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. április 30. 15:19 | Sorszám: 46
Azt azért a korrektség kedvéért el kell ismernünk, hogy Ferencz Győző egyetemi tanár, szerkesztő úr igen nagy igyekezetet és jóindulatot tanúsított abban a tekintetben, hogy minél egyértelműbbé tegye az időpontok, helyszínek de legfőképpen a NEVEK özönében az érthetőséget és az áttekinthetőséget. Mert amikor legalávv 4 Vera keresztnevű ismerős és barátnő, nemkülönben Gyuri keresztnevű ismerős és barát-potentát szerepel, valamint Gyuszi és Gyula csaknem ugyanannyi, akkor az olvasónak nincs könnyű dolga az eligazodásban. De a Fifi, Riza, Kati, Sanyi nevekre gondolok, akkor sem könnyebb sokkal a dolog. Mindenesetre a könyvvégi életrajz, utószó, ki-kicsoda névmagyarázó és egyyén segédletek özönét veszem alapul, akkor be kell látnom és el kell ismernek a szerkesztői segitő szándékot és jóindulatot. Bár olvasóként még így is sokmindenben tájékozatlan maradok--többszöri ismlételt áttanulmányozása után a függelékeknek.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. április 27. 10:20 | Sorszám: 45
Semmi okom nincs arra, hogy a jelenlegi naplószöveg alapvető hitelességét akárcsak egy icipicit megkérdőjelezzem is. Az azonban árulkodóan igaz lehet, hogy a gyorsírásból átirt itteni változatban néhány finom, és lényegében ártatlan "aktualizálást" észrevételezzek. Ilyen például Kállai Gyula kommunista politikusnak következetesen GyuFa néven történő megnevezése--mely nyilvánvalóan "későbbi idők terméke". Vagy éppenséggel a "meztelenül való napozásnak" egyfajta "jelenidejű népszerűsitése" vagy az a tény, hogy a katolikus imaéletet--a Fanni imaéletét-- Sík Sándor atya könyvbéli és életükbéli aktiv életjelenléte mellett és ellenére is a szerkesztői szándékok igyekeznek kissé bemószerolni-lefumigálni....de mindenesetre
csökkenteni a Gyarmati Fanni életében betöltött funkcióját.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. április 24. 07:50 | Sorszám: 44
Rögzíteni kell, "papírra kell vetni" néhány gondolatot arról a szerkesztői, irodalmári, könyv-alkotói munkáról is amelyet azok a "honfitársaink"--nem találtam hirtelenjében jobb szót--végezhettek el, valószínűleg nem kis erőfeszítések árán, melynek révén ez a kétkötetes könyv egyáltalán az olvasók kezébe kerülhetett. Annál is inkább nagy munka lehetett mindez mert mint tudható, Gyarmati Fanni e művét eredetileg gyorsirásban írta le, s ennek egy jelentős része sokáig így is volt lerögzitve. Ráadásul az ú.n. Gabelsberger féle gyorsíró metódussal, melyet tudomásom szerint már kevesen ismernek, s az elektronikus rögzitőeszközök--diktafon, riportermagnetofon stb...-- okán talán nem is használnak egyáltalában.
Mindehhez "hozzájön" a vezetőszerkesztő, Ferencz Győző irodalomtörténész-egyetemi tanár emberi-ideológiai beállitottsága meggyőződése, az egyetlen igazi élő segitő, a Sidney-ben élő unokahúg: Vári Györgyné Milch Hermina elérhetőségi nagy távolsága és a csuda tidja még mi minden. Persze nagy-nagy köszönet és hála mindenkinek a Jaffa (vagy Helikon) kiadótól az összes segitő szerkesztőig tehát, aki hozzásegitett bármit is e hatalmas mű világrajöttéhez: ahhoz, hogy e kétkötetes óriási Napló-t egyáltalán kézbevehetjük.
Mindazonáltal EGY--számunkra(!)-- igen lényeges szempontot megállapithatunk-lefixálhatunk. És ez az, hogy a Napló nyelvhasználatában igen-igen gyakran előforduló, manapság antiszemitának minősülő szövegrészeken NEM KOZMETIKÁZTAK, NEM finomitottak semmit. Persze: mindezt csak a "valószínűleg" szóval egybekötve állapithatjuk meg, mert az eredeti mű nem a mi kezünkben van, a maga gyorsirásos vagy éppencsak gépbe átirt változatában. Sőt maga Ferencz szerkesztő úr állapitja meg a könyv hosszú epilógusánek számitó záró kommentárözönében hogy e stílus a lépten-nyomon-i ú.n. "zsidózásaival" a mai fölfogás szerint--teszem hozzá: más környezetben--EGYÉRTELMŰEN ANTISZEMITÁNAK, sőt, RASSZISTÁNAK minősülne. Vagy ami még rosszabb, kivívná azt a megállapítást, hogy "Na, jahhh! Ha zsidók zsidóznak, nekik "azt" szabad, de ha nem zsidók akárha csak le merik írni a szót, hogy "zsidó", akkor az már antiszemmitizmus....etc...etc..." S ismerjük el, valljuk be: van is ebbe valamennyi igazság!
Szóval, szumma-szummárum: a szerkesztők és munkatársaik NAGYON TISZTESÉGES MUNKÁT VÉGEZTEK(!), köszönet és hála nekik.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. április 21. 11:13 | Sorszám: 43
Gyarmati Fanni "politizáló mivoltát" az utóbbi 2-3 hozzászólásban foglaltakkal--azt hiszem--le is zárhatom, mert az többet nem érdemel. Összefoglalva megállapítom: a POLITIKUS-POLITIZÁLÓ GYARMATI FANNI MEGLEHETŐSEN DICSTELEN IRÁNYOKAT adott élete ezen szeletének, s ez az "életmetszet" így visszatekintve megállpítható tulajdonképpen LÉNYEGTELEN SZINEKET HOZOTT(!!!) e gazdag és értékes ÉLET számára.
Persze lehet, a magamfajta sok, nagyon sok mindent nem(!!!) tud e tekintetben, sok --esetleg--lényeges ez irányba vágó dologról mégcsak nem is értesül. Ám a Sztalin és Rákosi rajongás és "imádat" nagyon lelombozó egy magamfajta irodalom kedvelő és igényes erkölcsiséghez önmagát tartani igyekvő olvasó-irodalomkedvelő számára--szinte jóvátehetetlenűl lelombozó....Dehát akkor is volt nyár és szerelem, s a Városligetben 1945 május elsején is virultak a fák és virágok, s az akkori fiatal és középkorú emberek is csak azzal a fejjel gondolkoztak e Világ dolgairól, amelyik a nyakukon "ült"--mást nem tehettek.És hát tökéletlenek voltak ők is, mint vagyunk mindannyian, ma is mind.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. április 19. 09:28 | Sorszám: 42
S mindezt--az utolsó két megelőző hozzászólásban leírt ill. bennfoglalt SZUPERMEREVEN DOGMATIKUS KOMMUNISTA MIVOLTOT(!)--kellene "összeegyeztetünk" Gyarmati Fanni katolikus templombajáró, rózsafűzért imádkozó, gyónó-áldozó katolikus kereszténységével, annak őszinteségével, hitelességével. Mondhatnók kapásból azt is hogy MINDEZ LEHETETLEN, s hogy az Ő ú.n. "katolicizmusa" képmutató, fölszines látszatkatolicizmus, s tulajdonképpen csak egy vélt célsszerűségi szempont indokolhatná azt a felszinen: a zsidóüldözés "megúszása" egy olcsó ú.n. lelki béke vagy valamiféle elrejtőzés a "hitleráj" elől etc...etc...Azonban e legutóbbi magyarázat, ill. annak "igaza" ellen DÖNTŐ ÉRVEK VANNAK! Egyrészt. Hogy Gy.F. már 1943 májusi megkesztelkedése előtt is katolikus életet élt--persze csak részben, mert az abortuszai ellenemondanak ennek. Másrészt férje Randnóti Miklós NEM ÚSZTA MEG a szálasizmust-hitlerizmust, mégha Fanni nem utolsósorban apácák bújtatása miatt úszta is meg. Viszont a leginkább perdöntő érv az az, hogy Gyarmati Fanni, férje halálának ill. e halál tényének megtudás-megismerése után, MÉG MAJDNEM 70 évet élt. És ezt a TÉNYT emberi kívánság vagy akarat NEM LEHET KÉPES REALIZÁLNI! Ez csak Isten szándékai szerint lehet "így" lehetséges. S ez az érv--egy Istenhivő katolikus számára minden egyebet ÜBEREL és FELÜLIR!
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. április 16. 11:14 | Sorszám: 41
Mint a Napló-ból is tudható, Gyarmati Fanni még 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, majd a "fordulat évében", 1948-ban a szocdemek és komcsik egyesülésekor az akkor alakult Magyar Dolgozók Pártjába úgyszintén. Nem kis dolog volt ez, hiszen férje, Radnóti Miklós amíg élt inkább a szicáldekoratákkal szimpatizált, semmint a kommunistákkal--bár a "személyi kultusz" éveiben, az akkori oktatás-, és kultúrpolitika József Attilá-val egyetemben nagyon nagy erővel igyekezett Őt--Radnóti-t--"kommunista költővé" avanzsálni-avanzsáltatni. Ez hálistennek nem sikerült egyikőjük esetében sem, nem utolsósorban azért nem, mert maga a NYERS VALÓSÁG cáfolta e transzfiguráló kultúrpolitikai szándékot ill. mondott ellent 'annak.
Mindazonáltal 1956 évének végén--a FORRADALOM leverését követően-- Gyarmati Fanni belépett a kádárista Magyar Szocialista Munkáspártba, az MSZMP-be is, ami kétségkivül akkor a leghatározottabb "kommunista vonal" helyeslésével, s a dogmatikus szovjetbarátsággal volt azonos. A FORRADALMAT vérbefojtókkal való egyetértést az akasztásokkal-VÉRES(!!!) megtorlásokkal való azonosulást az akkori kommunista MAGYAR ÁLLAMMAL való EGY ÚTON JÁRÁST DEKLARÁLTA-JELENTETTE --sajnos, Napnál fényesebben.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. április 13. 12:07 | Sorszám: 40
Az előző címben megjelölt téma folytatása.

Sok józanul gondolkozó olvasó számára sszinte KÉPTELENÜL ÉRTHETETLEN az a s...nyalásig fokozott szovjet és orosz szimpátia--és akkor még eufemisztikesan fogalmaztunk(!)--mely Gyarmati Fanni gondolkodásmódját és világszemléletét jellemzi, ill. leírja. Hogy a bevonuló Vörös Hadsereg kegyetlenkedései, erőszaktevései és "egyéb" borzalmas cselekedetei Nála--Fanni-nál--mennyire indoklást és őszinte magyarázatot kapnak abban az érv-ben hogy: "bezzeg a magyarok a Szovjetunió területén még kegyetlenebbek voltak--vagy VALAKIK SZERINT: LETTEK VOLNA(?!)--ami NEM IGAZ! Fanni ezt az érvet elfogadja-benyalja-beveszi kritika nélkül, szinte alázatosaan. Ez egyfajta szolgalelkűségre vall, melyet jóindulatúan vezessünk vissza üldözött-meghurcolt zsidóságának DEFEKTUS HATÁSAKÉNT! Mert ép ésszel gondolkodva és mai történelmi ismereteket birtokolva tudhatjuk: a magyarok az akkori Szovjetúnió területén megközeklítőleg SEM(!) hajtottak végre annyi rémtettet, mint a Vörös Hadseregnek főleg az irreguláris egységeit képező előhadai nálunk. Melyek gyakorlatilag a háborúnak abban a szakaszában már börtönből kiengedett köztörvényes bűnözőkből álló EMBERI MOCSOK-, ÉS SZEMÉTSEREGEK VOLTAK(!), mindenféle katonai rendszabályozások sőt katonai fölszerelések nélkül, bocskorokban, szőrösen-borotválatlanúl rablott késekkel, kaszákkal, szúróeszközökkel: EGY BŰNÖZŐHORDA volt az már akkortájt és nem más.
Mégis, Fanni megbocsájtott Nekik és határtalanúl megbocsájtott. Dacára annak, hogy Őt magát is megerőszakolták, legkedvesebb unokahúgát is--akit talán leginkább szeretett közeli hozzátartozói közül férjén és anyján kívül--megerőszakolták fiatal szűzi-tiszta lány-menyasszonyként, sok barátját-ismerősét megölték. EZ JÓZAN ÉSSZEL NEM(!!!) MAGYARÁZHATÓ-ÉRTHETŐ, SŐT FÖLFOGHATATLAN. Nem magyarázható másképp, csak egyfajta sérült lelkület következményeként és még rágondolni is rossz arra, hogy HA valaki mindezt AZ IGAZI KERESZTÉNY\KERESZTYÉN alázatos megbocsájtó lélek hatásaként próbálja-próbálNÁ megmagyarázni. EZ a kereszténység dogmatikus-demagóg ferdítése lenne, lehetne....
keresztkem

keresztkem
  Válasz | 2015. április 10. 08:57 | Sorszám: 39
Gyarmati Fanni élete 1945 után.

Fanni asszony számára 1946 augusztusában vált végleges és visszavonhatatlan valósággá, bizonyossággá az, hogy férje, Radnóti Miklós a zseniális magyar költő meghalt--még valószínűleg 1944 október-novemberében--tehát nincs többé, mint élő ember. Nyilván megrendítő és nem egykönnyen földolgozható emberi életélményként. És innen kezdve tehát 2014.február 15-én bekövetkezett haláláig, még majdnem 70--JÓL ÉRTSÜK: MAJD' HETVEN(!!!!)-- évet megadatott élnie e Földön. Elgondolkodtató ez a TÉNY akár filozófiai akár teológiai síkon is. Hogyan és MIÉRT adatott meg Neki ez a kvázi 70 év még, mikor azt megelőzően annyi megpróbáltatásban, csapásban volt része, és nem utolsósorban annyi, az emberi életet fenyegető betegségben, fájdalomban.....Ki vagy mi döntött arról, hogy ez ",így" és ne másképp legyen? Ráadásul Ő Maga--Gyarmati Fanni-- többször készült öngyilkosságra, búcsúzott a saját életétől: sokszor nem is igazán akart élni--ha hinni lehet szavainak...És miért ne lehetne?
Életének történései-eseményei viszont ezután sem érdektelenek, sőt, nagyonis tanúlságosak--noha nagyon NEM(!) ismertek-közismertek. Annyi tudható, hogy visszavonhatatlanúl "visszavonultan-magányosan" élt Budapesten a XIII. ker-i (korábban V.ker-i-nek számitó) egyszobás emeleti lakásában, ugyanott, ahol Radnótival közös életüket elkezdték. Hogy két egyetemi diplomát szerzett, hogy professzor emeritusként még nyugdijasként is tanitott a Szinház-, és Filmművészeti Egyetemen, s hogy fiatalabb kutatókkal, értelmiségiekkel egyfajta kapcsolatott--szerény mértékletességgel azért, de--tartott. Kultúráltan, finoman és visszafogottan ám azért ésszerűen. Hogy kitüntetések hosszú sorát kapta--MÉLTÁN(!)--a legkülönbözőbb szinten a rendszerváltás után, és többek között Budapest díszpolgára is lett. Hogy orosz baráti kapcsolatai révén hosszú évtizedeken át a Krimbe, a Fekete tengerhez járt nyaranta üdülni. Hogy kis nyaralója volt Leányfalun, s "bogárhátú" Volkswagen-jével, az általa Ludmillának nevezett kocsival közlekedett. S hogy még 1968
december 31-én VALAMIT MÉG MONDANI AKART, de az a "valami" hamvába holt. Talán-talán ennyi...Utána CSÖND!
keresztkem

keresztkem
  Válasz | 2015. április 06. 09:56 | Sorszám: 38
Gyarmati Fanni és a gyerekvállalás.

Gyarmati Fanni szerette a gyerekeket. Női, asszonyi, nő-emberi lényének-létének minden rezdülésével szerette őket, önmagát potenciális anyának, gyermeket nevelő embernek vélelmezve. E megállapítássor igaza Vele kapcsolatban nővérének kislányával "Hermi"-vel ősszefüggésben érhető leginkább tetten Azzal ahogyan Őt, Hermi-t igyekszik segiteni, nevelni, óvni, védeni. Külön lélektani "elmélkedést" igényelne--és mélyebbet--annak taglalása amikor a "ruszki vöröskatonák" nemcsak Őt Fannit, hanem a fejlett-felnőtt menyasszony-nővé serdült unokahúgát is MEGERŐSZAKOLJÁK! Az "eseményt" megelőző és követő gondolatok a keresztény-katolikus lélektan és szeretettan magasiskoláját jelentik és adják....
Annál különösebb, fájdalmasabb és érthetetlenebb a mai ember számára az a folyamat, ahogyan a saját gyermek vállalását Ő, Fanni végsősoron elutasítja! Az akkori "jelenben"--természetesen: "egyelőre" utasítja csak persze el.
Akkor és úgy utasítja el, hogy a gyermekvállalás, a szexuális aktus és a teherbeesés az Ő számára úgyszólván semmi problémát nem jelent, sőt igazi problémát-nehézséget a teherbeesés elkerülése és kívánalma jelent! Miközbe' barátnők és riválisok, kedvelt és kevésbé kedvelt vagy egyenesen útált nők-nőszemélyek "sokasága" irányába írigységgel vegyes sóvárgás, szorongásos vágyakozás terheli egész életét a gyermek iránt, a gyermekáldás iránt,a gyermeknevelés iránt. És ezeknek az érzéseknek-vágyaknak a Naplóban sok-sok helyen őszintén hangot is ad.
Nem tudunk mit mondani mást: KÉPTELENÜL ÉRTHETETLEN!!!
keresztkem

keresztkem
  Válasz | 2015. április 03. 10:37 | Sorszám: 37
Gyarmati Fanni ERŐSEN KONFLIKTUSOS HAJLAMÚ személyiség volt--legalábbis Naplójának írása időszakában a Napló tanúsága szerint.
Személyiségének ilyetén negatív stílusjegyét önmaga előtt elismerte, szenvedett tőle, s amennyire képes volt rá: igyekezett is rajta valamelyest változtatni. Konflkitusai nem csak vélt vagy valóságos ellenségeire terjedtek ki, hanem szeretteire barátaira is. Ugyanis sok összeütközése volt rajongásig szeretett édesanyjával--"Anyuská"-val--imádott férjével, "Mik"-kel, de egyéb családtagjaival is, elsősorba édesapjával, annak 1940-ben bekövetkezett halálig--természetesen. De bátyjával "Laci"- val és annak feleségeivel is gyakran ütközött össze, dacára annak, hogy ő, Dr. Gyarmati László mint kiváló orvos igyekezett Rajta--Fanni-n--és férjén is nagyon sokat segíteni. Úgy és abban, amire képes volt.
És mindenekelőtt és mindenekfölött: ÖNMAGÁVAL IS ÁLLANDÓ KONFLIKTUSBAN ÁLLT Fanni asszony, a legkülönbözöbb reális vagy képzelgett okok miatt. Ilyen okok: az "öregedése", az eltúlzott "fonnyadása-csúnyulása", hogy többekkel összefüggésben Ő--Fanni-- írigy és féltékeny, hogy nem jól "menedzseli" a költő-zseni férjét, hogy sokat veszekszik "Anyuská"-val fölöslegesen (ez mellesleg igaz is..ha tényleg igaz?!) hogy nem elég "kedves a barátaival", férfiakkal nőkkel, hogy miért nem vállal gyereket, pedig könnyen teherbe esik etc...etc..És sorolható a végtelenségig.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. március 30. 17:54 | Sorszám: 36
Budapestnek a szovjet Vörös Hadsereg általi 1944-45-ös ú.n. "ostroma" nem volt egy egyszerű ügy. Ez az ostrom úgy nagyjából 1944. december 24-én kezdődött és 1945. február 13-án ért végett a német magyar fegyveres erőknek a budai Vár-ból való kitörését követően.
Az ú.n. "demokratikus kormány" a szovjetek gyámkodásával ugyan már 1944. december 21-én létrejött-megalakult Debrecenben--Ideiglenes Nemzetgyűlés nevű parlamentjével együtt--de mindez Budapestre és a Dunántúlra tulajdonképpen semmilyen hatással nem volt--hacsak a ruszkik által "zabrált" cuccoknak nem kölcsönzött valamiféle legitimációs "schicht"-et, mármint amiket a fővárosba hurcoltak. Mindazonáltal az akkori nagyon hideg és sokáig tartó tél, a jegesre befagyott, de zajló Duna, és a fölrobbantott budapesti hidak használhatatlansága igen jelentős különbséget eredményezett BUDA és PEST akkori állapotkonszolidációjában. Melynek lényege: Pest már viszonylag rendezett állapoba került '45 január közepére, miközbe Budán még mindég romok, lódögök, hullahalmok tornyosultak még '45 március elején is. Ezért talán érthető, hogy aki tehette igyekezett Budáról valahogyan--jégtáblákon szerencsétlenkedve, csónakokon lélekvesztőzve vagy a ruszkikkal valamilyen "üzletet kötve" ÁTJUTNI Budáról Pestre, mihelyst valahogyan lehetett, már január végén. Mindezekről a helyzetekről is nagyon reális képet kapunk Gyarmati Fanni Napló-jából.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. március 27. 13:23 | Sorszám: 35
Gyarmati Fanni és férje, hivatalos nevén Dr.Radnóczi (és nem Radnóti!) Miklós 1943 májusának első napjaiban keressztelkedtek meg a budapesti Szent István Bazilában. A SZENTSÉGET--"E"(!) SZENTSÉGET-- Dr. Sík Sándor Sch.P. piarista szerzetespap kezéből kapva meg.
Megkeresztelkedésükkel--vagy ahogyan akkoriban mondták: KI-keresztelkedésükkel--kapcsolatban két lényeges körülményt nagyon meg kell fontolnunk.
1.) Nem abbéli reménységgel keresztelkedtek meg--ÉS NAGYON NEM(!)--hogy ilyetén neofita kereszténységük révén majd megússzák a zsidóüldözést, melynek hogyanjáról de legfőképp mértékéről halovány gőzük nem volt, nem is lehetett. Márcsak annál is inkább nem gondolkoztak "így", mert Miklós, de főleg Fanni a korabeli katolikus felfogás szerinti értelemben már 'annakelőtte is "buzgó" katolikus életet élt--viszonylagos hedonisztikus életvitele ellenére is! Az akkori vallásgyakorlat szerint: a legteljesebb mértékben. Egyrészt.
2.) Mint SZÜLETETT ZSIDÓ embereknek végig kellett járniuk
azokat a nagyon kinos procedúrákat a zsidó egyházon belül, mmelyeket a zsidó vallás ilyen "kilépési esetekre" előír, sőt: megkövetel. Ez főképp férfiak esetében súlyos "MACERA", de nőknél is az--bár kevésbé. S ez a kilépési cirkusz őket, mint hártyaérzékeny idegzetű művészembereket
igencsak megviselte még akkor is, ha ők, de már a családjaik nagy része is APOSZTATÁ-nak számithatott már akkor--zsidó vallási értelemben.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. március 25. 17:32 | Sorszám: 34
Fanni asszony--legalábbis Napló-jának írása idejében, tehát 1935-1946-ig--sokszor és igen jelentős időkig-időtartamokig ÉHEZETT! Az éhezésre magára részint szűkös anyagi helyzetük, a háború, az ostrom "kényszeritette rá" részint saját magának az EVÉSSEL kapcsolatos felfogása--mely leginkább aszketikuisnak volt mondható.
Az ő számára a "finom étel" a "franciásan vajban pirított zöldségfélék", a vajaskenyér vagy vajas zsemle voltak. Húsról, húsos ételekről keveset ír ill. beszél, úgyszólván semmit. Italként a teák és a "fekete" jelentették számára a fő "fogyasztási közeget". S persze néha a konyak, a pezsgők és a borok--DE PERSZE NAGYON-NAGYON MÉRTÉKKEL és visszafogottan! Talán a "fekete" az, amit nagyon vagy leginkább kedvelhetett, annál is inkább, mert az "igazi kávé" azokban az időkben igencsak luxuscikknek számitott.
Mindazonáltal az olvasó élhet a gyanúperrel, hogy a 102 megélt életévben lehetett valamelyes--pozitiv--szerepe a vázolt étkezési módnak. Még akkor is, ha feltehetőleg 1946 után Fanni asszony életének anyagi konszolidálódása folytán veszithetett ilyetén szuper PURITÁN jellegéből étkezési szokásrendje ill. talán még izlése is egy picit változhatott.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. március 22. 16:10 | Sorszám: 33
Gyarmati Fanninak a Napló-jában megmutatkozó és jelentkező katolicizmusával szemben élénken érzékelhető egyfajta szerkesztői értetlenség-érzéktelenség. Amely érzéktelenség alighanem abban a tényben gyökeredzik, hogy a könyv szerkesztői--élükön az egyébiránt kiválóan kvalitásos Ferencz Győző irodalomtörténész egyetemi tanárral--mai értelemben véve liberális-kozmopolita szemléletű magyar gondolkodók, akik a XXI.sz.-i, korszerű, ú.n. II. Vaticanum UTÁNI katolcizmus hogyanjáról és mikéntjéről NEM SOKAT LÁTSZANAK TUDNI-ISMERNI--legföljebb annyit, bár még ez is kérdéses, hogy "AZ VAN"! Holott Fanni asszony tkp. "korát megelőző" szemléletben és életszemléletben IGAZI KATOLIKUS, zsidó származású születettsége mellett de inkább ellenére.
Katolicizmusának modernsége elsősorban IMAÉLETÉBEN forrásozik, s EGYHÁZBIZODALMÁBAN, mely Sík Sándor piarista tartományfönökkel való IDEÁLISTÓL IS MAGASABB színvonalú kapcsolatában, ill. az Őt korábban bujtató-elrejtő apácarendekkel--s magukkal az apácákkal: Stadler Friedával vagy Slachta Margittal-- való szeretetkapcsolatában érhető tetten a legfrappánsabban.
Mindennek nem mond ellent a konzervativ keresztény szellem bírálatát tükröző néhány megjegyzése sem, épp úgy, mint néhány az oroszokat és főleg a Magyarországot okkupáló Vörös Hadsereg erőszakoskodásait és egyéb bűneit birálókkal szembeni(!) kiállása. Mely néha az oktalanságig történően makacs apológiát jelent, valamiféle vélt bölcsesség és racionális humanizmus jegyében. Olyannyira, hogy még az Őt bántalmazó-megerőszakoló ruszkik védelmében is a végsőkig elmegy Fanni-- ebben az egyébként meglehetősen oktalan és indokolatlan mert indokolhatatlan apologézisben.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. március 22. 16:09 | Sorszám: 32
Gyarmati Fanninak a Napló-jában megmutatkozó és jelentkező katolicizmusával szemben élénken érzékelhető egyfajta szerkesztői értetlenség-érzéktelenség. Amely érzéktelenség alighanem abban a tényben gyökeredzik, hogy a könyv szerkesztői--élükön az egyébiránt kiválóan kvalitásos Ferencz Győző irodalomtörténész egyetemi tanárral--mai értelemben véve liberális-kozmopolita szemléletű magyar gondolkodók, akik a XXI.sz.-i, korszerű, ú.n. II. Vaticanum UTÁNI katolcizmus hogyanjáról és mikéntjéről NEM SOKAT LÁTSZANAK TUDNI-ISMERNI--legföljebb annyit, bár még ez is kérdéses, hogy "AZ VAN"! Holott Fanni asszony tkp. "korát megelőző" szemléletben és életszemléletben IGAZI KATOLIKUS, zsidó származású születettsége mellett de inkább ellenére.
Katolicizmusának modernsége elsősorban IMAÉLETÉBEN forrásozik, s EGYHÁZBIZODALMÁBAN, mely Sík Sándor piarista tartományfönökkel való IDEÁLISTÓL IS MAGASABB színvonalú kapcsolatában, ill. az Őt korábban bujtató-elrejtő apácarendekkel--s magukkal az apácákkal: Stadler Friedával vagy Slachta Margittal-- való szeretetkapcsolatában érhető tetten a legfrappánsabban.
Mindennek nem mond ellent a konzervativ keresztény szellem bírálatát tükröző néhány megjegyzése sem, épp úgy, mint néhány az oroszokat és főleg a Magyarországot okkupáló Vörös Hadsereg erőszakoskodásait és egyéb bűneit birálókkal szembeni kiállása. Mely néha az oktalanságig történően makacs apológiát jelent, valamiféle vélt bölcsesség és racionális humanizmus jegyében. Olyannyira, hogy még az Őt bántalmazó-megerőszakoló ruszkik védelmében is a végsőkig elmegy Fanni-- ebben az egyébként meglehetősen oktalan és indokolatlan mert indokolhatatlan apologézisben.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. március 19. 14:33 | Sorszám: 31
Fanni asszony katolicizmusa

Gyarmati Fanni katolicizmusa sajnos több "bélyeget" hord magán, melynek okán:
a.) Még igazi katolicizmus;
b.) Némiképp rákényszeritette a KOR Fannira, a maga judeo freudista-marxista-feminista intellektualizmusát. Melynek okán Ő csak olyan mértében lehetett fatális okokból katolikus-keresztény, amennyire "megengedte Neki" eredeti zsidónak születettsége, nagypolgári társadalmi beágyazódottsága, a környezetének "sugalmazásai" és némiképp kényszerei ill. a saját gondolkodási hibái.
Fentiek okán az Ő bűnei igazi bűnök erényei tulajdsonképpen
embermivoltán felüli HATALMAS ERÉNYEK!
Élete, emberi életútja ezért óriási PÉLDAADÁS, TANULSÁG és ERKÖLCSI ÉRTÉK.
keresztkem

keresztkem
  Válasz | 2015. március 07. 20:39 | Sorszám: 30
Mégegyszer Fanni és a politika vagy Fanni és a politikum kapcsolatáról.
Itt is megerősödött bennem az a meglehetősen régi vélelmem, hogy az igazi a velejéig NŐ EMBER kapcsolata a politikummal érdekkapcsolat, és nem ideológiák mentén történik. Ez elsőre
totális képtelenségnek tűnhet hiszen a politikum az MAGA A TÖMÉNY IDEOLÓGIA, s ha eltávolodik abban az ideológiáktól bárki is a politkum megszűnik az lenni ami: POLITIKUM! S játszadozássá silányul, persze sokszor életbevágó és véresen
komoly játszadozássá--ettől nagyon félelmetes. Gyarmati Fanni kommunista párttagként templomba jár minden vasárnap, gyón és áldozik, rózsafűzért imádkozik s közbe' fennen hirdeti: Ő KOMMUNISTA! A főnöke kisgazdapárti párttag, ő kommunista párttag, de csak azért, hogy fenntartson valamiféle látszatot: hogy tudniillik a Rádió agol dolgozik nem "fasiszták gyüjtőhelye". Mert ugye a komcsik szemébe mindenki, aki nem kommunista, az....fasiszta.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. március 05. 12:18 | Sorszám: 29
Ami Gyarmati Fanni politikai nézeteit-beállítódását illeti, ott a következő a helyzet.
Ő önmagát a Napló írásának idején egyértelműen kommunistának
tartotta. De persze ISTENHIVŐ, GYÓNÓ-ÁLDOZÓ, RÓZSAFŰZÉR IMÁDKOZÓ és TEMPLOMBAJÁRÓ kommunistának. Mindez mai fejjel gondolkozva totális képtelenség, sőt totális elmebaj. De! Ő akkor ezt a gondolkodásmódot teljesen természetesnek és elfogadhatónak gondolta, és esze ágába sem volt rágódni ennek az állapotnak bárminémű képtelenségén. Kommunista párttag volt, aki NAGYON NAGYRA BECSÜLTE ÉS TISZTELTE RÁKOSI MÁTYÁS-t azalatt a nem túl hosszú idő alatt is--ez talán 2 évet jelentett--amikor Ortutay Gyulá-nak a Rádió akkori vezérigazgatójának vagy elnökének a titkárnője volt. Mellesleg Ortutay a Kisgazdapárt tagja volt, bár sokan a komcsik beépített emberének vélték őt a Kommunista Párt-on belül. Fanni asszony baráti, szűkebb baráti köréhez tartozott Aczél György és felesége Dr.Csató Zsuzsa is, akit Fanni lépten-nyomon csak mint per Gyuri-t emleget a Napló egész folyamán. De Vas Zoltán vagy Révai József sem állt túl messze Tőle--Fanni-tól.
Azután, hogy a "személyi kultusz" idején vagy '56-ban vagy pláne '56 után milyen politikai nézetei voltak azt a Napló alapján elég nehéz rekonstruálni. Mindenesetre a heveny szovjet szimpátia meglehetősen következetesen vonul végig a könyvön még az esetlegesen a "ruszkik" részérről "végrehatjtott" borzalmak, borzalmas cselekedetek--pl az Ő, Fanni 3 szori megerőszakolása--élethű leírása szerves része is a műnek.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. március 03. 13:22 | Sorszám: 28
Nem esett vagy nem elégszer esett itt szó Gyarmati Fanni Napló-jának kapcsán az Ö, Fanni munkához való viszonyáról, a MUNKÁ-ról való gondolkodásmódjáról. Ingább kevés szó esett mintem elhallgatás az Ő politikai beállítódásáról, politikai szemléletének mikéntjéről és hogyanjáról.
Nos, ami a MUNKÁ-t illeti, Fanni képzett gyors-, és gépírónő sőt tapasztalt gyors-, és gépirást tanitó tanárnő, aki az ilyen természetű hivatását igencsak gyakorolja is, mert szüleivel együtt gyors-, és gépíróiskolát működtet-üzemeltet--mindaddig, míg 1944-ben a végsőkig elvadult viszonyok ezt teljesen lehetetlenné nem teszik. Édesapja--Dr.Gyarmati Dezső-- aki a fenti iskolának eredeti tulajdonosa köztiszeletben álló PARLAMENTI VEZETŐ GYORSIRÓ vol, maga Fanni gyors-, és gépíróversenyek aktív résztvevővje ill. tanitványainak ilyen versenyekre való rendszeres és következetes fölkészítője és benevezője. Fanni egyébként a fenti iskolát apja halála után 1940-ben tulajdonosként és irányítóként átveszi--munkatársaival együtt. Mindemelett diplomás tanitónő is Fanni, aki Állami Tanítónőképzőt végzett, viszont tanítónői hivatását vagy nem gyakorolhatja--zsidó származása okán--vagy talán amiatt nem is nagyon akarja, hogy elegendő munkát és feladatot ad Neki a gyors-, és gépírás-oktatással való foglalkozás.
Igy a legkisebb kockázat nélkül elmondható: Gyarmati Fanni
a hjvatás(ai)t-munkáját erkölcsileg a legmagasabb szinten, kifogástalan hivatástudattal-alapossággal és szakértelemmel szorgalommal végezte--a Napló írásának időszakában. Mindez megalapozta azt, hogy a későbbiekben, tehát 1945 után már a Tudományegyetemen szerzett előbb orosztanári, majd franciatanári diplomát--"levelezőn"(!), munka mellett--és munkahelyein munkáját a legalaposabban és leglelkiismeretesebben végezte a Rádiónál is, a Minisztériumban is, végül pedig a Film-, és Szinházművészeti Egyetemen is, ahol Egyetemi Tanárként ment nyugdíjba Ám még nyugdíjasként is oktatott versértelmezéstant és francia nyelvet. Érdekes, hogy előbb lett orosztanár s csak utána francia, pedig saját vélekedése szerint franciául sokkal jobban tudott, mint oroszul...bár sem francia sem orosztudásával nem kérkedett soha. Sőt nagyon kritikusan és szinte kóros szerénységgel szemlélte saját nyelvtudásait, mert persze még németül sőt angolul is tudott....
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. február 20. 19:54 | Sorszám: 27
A feminista-liberális szellemben élő "VILÁGNŐ" azt gondolja a XX.sz. elejének Magyarországán, hogy:
1.) Neki "forradalmian" marxistának kell lennie, s ez a kor szellemiségének megfelelően ezekben a körökben azt is jelenti: szimptaizália kell a Sztalinista (leninista?) Szovjetúnióval, annak minden rezdülésével.
2.) Neki le kell néznie mindent ami MAGYAROS és NÉPIES következésképpen szembe kell állnia az akkoriban ki-, és fölfejlődő IRODALMI NÉPIESSÉGI ( ahogyan akkoriban mondták ők, kissé gűnyosan: NARODNYIK) mozgalmakkal.
3.) Minden határon túl azt kellett "tisztességesnek" tekintenie, hogy mindenkinek a szemébe kell mondani MIN-DENT: ha ő vagy az ilyetén őszinteséggel megtisztelt--sújtott--beledöglik is!
4.) El kell(lene) fojtania magában mindenféle keresztény ISTENHITET, VALLÁSOSSÁGOT, KERESZTÉNYSÉGTISZTELETET.No, Gyarmati Fanni igen-igen nagy becsületére legyen mondva: ezt az utóbbit zsidó származású de keresztény katolikussá vált-nevelkedett hölgy létére NEM TESZI! EZT(!!!) NEM TESZI!
És itt még az is megjegyendő, hogy Gyarmati Fanni már azelőtt is TELJES MÉRTÉKBEN ÉS TÉTELESEN SZABÁLYOSAN KATOLIKUS KERESZTÉNY ÉLETET ÉL(!), mielőtt 1943 májusában a budapesti Szent István Bazilikában megkeresztelkedik--Sík Sándor piarista atya kezétől kapván meg e SZENTSÉGET.
5.) Azt hiszik ezek a hölgyek, hogy szexuálisan teljesen úgymond SZABADNAK KELL(lene) lenniök--ez az úgymond: MODERN(?!)-- s nem tudják: szabadságuk sokkal inkább SZABADOSSÁG s külsődlegesen tkp. botrányos!
6.) Szexualitásukban a gyerekellenességüket, abortuszpártiságukat és abortuszt gyakorlásukat "természuesesnek" vélik-nézik.
7.) Csak őszintébb és diszkrétebb pillanataikban ismerik el önmaguknak: vágynak a hűségre, a monogámiára, a gyermekfogantatásra-gyermekáldásra s egyfajta MAGASABBRENDŰ TISZTASÁGRA.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. február 16. 18:31 | Sorszám: 26
Gyarmati Fanni Napló-ját alaposan át-, és össze-vissza olvasva megpróbáltam, megkiséreltem szétválasztva összegyűjteni azokat a személyeket-személyiségeket, akiket a naplóiró KÖVETKEZETESEN(!) jónak, ill. következetesen rossznak minősít, ill. ítél a teljes naplóirási idő folyamán, tehát 1935 októberétől 1946 szeptemberéig. Nem volt könnyű "munka".
1.) JÓK.
Kovács Margit keramikusművész és Margit édesanyja, SIK SÁndor piarista szerzetespap,Miklós szegedi egyetemi professzora, Gyarmati Dezsőné Weisz Aranka--Fanni édesanyja--Gyarmati Rózsi, Fanni nővére, aki a naplóírásnak már az 1935-ös kezdőévében sem él,Heimlich (Hernádi)Lajos zongoraművész jó, tisztelt, becsült embere Fanninak, és persze Dési-Huber "Pista", a festő és felesége Stefike is jó, meg persze Stadler Frieda apáca, aki Fanni '44-'45-ös 'bujdokolását segíti, azután talán még Ortutay Gyula (a "Gyula") továbbá talán még "Mik" korábbi szeretője a német Klementine Tschiedel, azaz "Tini", aki aranyos, friss és üde, és....és nincs több.
2.) "ROSSZAK" (aljasak, undokak, kiállhatatlanok, becstelenek...etc....etc)
Milch Hermanné, Fanni Rózsi nővérének anyósa, az első számú gyűlöletes fő sárkány és boszorkány.Illyés Gyula, Jékely Zoltán költők, "Mik" rosszakarói és ellenlábasai, érdekes módon "rossz"-nak számit Gyarmati Dezső, Fanni édesapja és Dr.Gyarmati László, Fanni édesbátyja is, Zelk Zoltán is nagyon rossz, mert "Mik"-et bántja, de rossz
néhány olyan egyetemi évfolyamtársa is, aki pedig tagja a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának, pl. a zseniális fametsző művész Buday György vagy az esztéta irodalmár Tolnai Gábor is rossz.
Azután vannak még aljas besúgó házmesterek és vicik, akik nyilasok és reakciósok és sok-sok ismeretlen csúnya zsidó--így névtelenűl.
Egyelőre ennyi a nagyon jókról és a nagyon rosszakról.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. február 11. 16:52 | Sorszám: 25
A Napló voltaképpen monológ, melyet többféle céllal vezethet egy ember. Elég tipikus esetei példának okáért a HATÁRIDŐNAPLÓ, az IRODALMI NAPLÓ vagy a MUNKANAPLÓ és még sokféle napló lehetséges. Ám bármilyen naplót is ír vagy vezet az ember, méltányolható lenne a naplóval kapcsolatban az az igény, hogy NE IRJA FELÜL AZ EMBER "azt", egy korábbi megállapitást egy későbbi időben, melyet előzőleg nagyon szilárdanak látszó módon lerögzitett-megállapitott. Vagy ha mégis ilyesmit tesz--esetleg többizben is--akkor legalább adja hiteltérdemlő és súlyos magyarázatát mind ennek. Sajnos Gyarmati Fanni ezt NEM TESZI! Igy se szeri se száma az olyan eseteknek, amikor például leirja: " XY egy undok fráter, nagyon utálom őt!" És néhány száz oldallal később: "XY nagyon kedves és vonzó ember, igazán kedvelem.... etc...etc". No ezzel azután mihez kezdjen aaz utókori olvasó?
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. január 24. 11:54 | Sorszám: 24
Karcolat a nevetéshez.

Dr.Czinikussy Redundár meglettebb éveiben kisegítő detektívként is dolgozott a városi rendőrkapitányság szolgálatában.
Történt hogy egy ízben kocsmai verekedés utáni helyzetfölméréshez hívták ki kisegitésre, a város határában fekvő "Ilyen az ÉLET"-hez címzett kiskorcsma kerthelyiségébe, ahol épp egy nagy és véres, késeléses verekedés utáni állapotot kellett identifikálnia.A helyszínre odaérve kiszállt a kocsijából Dr.Czinikussy, s azt látja ám, hogy egy áldozat a műintézmény bejáratánál rögtön ott fekszik a padlón, a hasából jókora kés áll ki, mellette hatalmas vérfolt segít egyértelművé tenni a tényhelyzetet. Detektivünk azonnal segítőleg a tettek mezejére lép, megragadja a fekvő pacák hasából kiálló hatalmas tőrkést, és megpróbálná azt zofort kirántani. Azonban rövid időn belül észreveszi, hogy nem oly' egyszerű a dolog, merthogy alaposan belé van döfve a fegyver a fekvőn szenvedő páciensbe. No, mindezekután detektivünk tapintatosan kisérletezni, kezd és előzetes próbálkozásként elkezdi mozgatni-megmozgatni aaz áldozat hasából kiálló gyilkos szerszámot.Mire a padlón hanyatt fekvő áldozat kinyitja a szemmét és könyörgőn tekint megsegítője szemében. "Nem fáj?"--kérdé tapintatossan Dr.Czinikussy.
"ÁÁÁ! A VILÁGÉRT SE! CSAK HOGYHA RÖHÖGÖK."--jön az egyértelmű válasz.

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola